̗\

S̗\

T̗\

U̗\

V̗\

WEX̗\

PO̗\

PP̗\

PQ̗\

P̗\

Q̗\

R̗\

[0] ǂ